POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558844, NIP: 8992767593 przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego www.chidusz.com (zwanego dalej „Serwisem”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies w Serwisie. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558844, NIP: 8992767593 (zwana dalej „Fundacją”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie. 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Fundację, w tym realizacji usługi newslettera.

Fundacja przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonego celu. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usługi newslettera. 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Fundacja gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail

Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Fundacji w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następującej podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;
 2. dane osobowe Użytkowników nie będą przez Fundację udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
 1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 2. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych.
 1. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone; 
 2. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usługi newsletter, tj. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

PLIKI COOKIES 

 1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
 1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej; 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. Fundacja przechowuje ciasteczka w celu: 
 1. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania;
 2. poprawiania wydajności Serwisu; 
 3. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców.
 1. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.
 2. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu. 

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
 1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Fundację,
 2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Fundację dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe, 
 3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych, 
 4. żądania usunięcia danych osobowych, 
 5. żądania wydania kopii danych osobowych,
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Fundacji, tj. pod adresem: Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
 2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
 1. osobiście w siedzibie Fundacji (Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław), 
 2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Fundacji,
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@chidusz.com
 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Fundację.

W sprawie danych osobowych – sposobu ich ochrony, przetwarzania oraz realizacji swoich praw prosimy o kontakt w następujący sposób:

 1. wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: office@chidusz.com
 2. wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny: Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

 

Fundacja żydowska „Chidusz” maj 2018