Miesięczne archiwa Styczeń 2018

Kogo obowiązuje pit 39

Zeznanie podatkowe na druku pit 39 składają podatnicy,  którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, chociaż  zbycie nieruchomości nastąpiło w jego trakcie, nawet mogło mieć miejsce w pierwszych dniach stycznia. W deklaracji pit 2015 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Jeżeli przychód pochodzi ze zbycia prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2019 – praktyczne rady

Zmniejszenie podatku przez podwyższenie kosztów

W rozliczeniu pit 2019 wykazujemy uzyskane w roku podatkowym 2019 przychody, koszty uzyskania oraz przysługujące nam ulgi i odliczenia. Koszty podatkowe oraz odpisy z tytułu ulg i odliczeń obniżają kwotę podatku do zapłacenia. Warto dokładnie poznać możliwości skorzystania z odpisów, aby zmniejszyć wysokość podatku.

Jednym z elementów obniżających podstawę opodatkowania są koszty podatkowe, czyli koszty poniesione w celu uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów uwzględnia się zarówno w działalności gospodarczej jak i w przypadku przychodów uzyskanych ze stosunku pracy.

W działalności gospodarczej zaliczeniu do kosztów podlegają nie tylko koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, ale również koszty ...

Czytaj więcej