Załączniki do deklaracji PIT/28 online

PIT 28 składają podatnicy, którzy w rozliczeniu pit 2017 wykazują wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Łącznie z deklaracją pit 28 (pit 28 online), podatnicy zobowiązani są złożyć druki pit 28/A lub pit 28/B.

 

ZAŁĄCZNIK PIT 28 A

Jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Złożyć go muszą osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą oraz rozliczające przychody z prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.  Załącznik służy wyszczególnieniu kwot według poszczególnych stawek ryczałtu. Wypełnia się go na podstawie danych z ewidencji prowadzonych w trakcie roku podatkowego oraz podsumowanych z końcem tego okresu.

Małżonkowie rozliczają się osobno z przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, dlatego składają osobne załączniki do swoich deklaracji PIT-28, nawet w przypadku gdy rozliczają udziały we własności wspólnej.

ZAŁĄCZNIK PIT 28/B

Jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Załącznik ten obowiązuje podatników którzy w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem wielu spółek – składa on jeden PIT-28/B, na którym wskazuje wszystkie te spółki. Jeżeli nie starcza miejsca w załączniku – składa on kolejny załącznik, w którym wskazuje on kolejne spółki, których jest wspólnikiem.

W sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność lub najem oraz dodatkowo posiada udziały w spółkach rozliczających pit ryczałtem, powinien złożyć zarówno załącznik PIT-28/A, jak i PIT-28/B. Przychody z działalności na własne nazwisko oraz ze spółki sumuje się dopiero w deklaracji PIT-28. Nie należy dodawać tych wartości i wpisywać ich sumy w PIT-28A.

Poza obowiązkowymi załącznikami do deklaracji PIT 28, podatnik składa załączniki w związku z ulgami i odliczeniami, jakie mu przysługują w rozliczeniu pit za dany rok podatkowy:

ZAŁĄCZNIK PIT/O

przeznaczony jest dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Wykazuje się w nim  odliczenia przysługujące z tytułu ulg takich jak:

  • darowizny,
  • rehabilitacyjna,
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
  • internetowa,
  • na nabycie nowych technologii,,
  • w związku z wpłatami na IKZE.
  • na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
  • umowa aktywizacyjna,
  • prorodzinna (na dzieci),
  • abolicja podatkowa.

ZAŁĄCZNIK PIT/D

Informacja PIT/D o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2015 dotyczy wyłącznie podatników, którzy mają prawo do kontynuacji ulg budowlanych z tytułu praw nabytych w okresie obowiązywania przepisów regulujących ulgę, jeśli podatnik wcześniej nie wykorzystał całego przysługującego mu odliczenia.

ZAŁĄCZNIK PIT/2K

Oświadczenie PIT/2K związane jest z PIT/D, a muszą dołączyć je podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za dany rok po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej.

Przy rozliczeniu pit 2017 przez internet dostęp do wybranego załącznika możemy uzyskać wpisując odpowiednią liczbę wybranych załączników w odpowiednich polach formularza pit za 2017 online. Jeśli podatnik chce załączyć jeden załącznik wpisuje cyfrę 1, jeśli więcej tego samego typu, powinien wpisać zamiast cyfry „1” odpowiednią wartością, np. „2”.

W obowiązującej w 2016 roku wersji PIT-28(19):

wybierając PIT/O należy wpisać odpowiednią wartość w polu 39

wybierając PIT/D należy wpisać odpowiednią wartość w polu 140

wybierając PIT-2K należy wpisać odpowiednią wartość w polu 141

wybierając PIT-28/A należy wpisać odpowiednią wartość w polu 142

wybierając PIT-28/B należy wpisać odpowiednią wartość w polu 143

W wersji elektronicznej nie są dostępne wszystkie rodzaje załączników, jedynie załączniki wyżej wymienione. Pozostałe załączniki, jeżeli podatnik z rozliczeniem pit 2015 (rozliczenie pit 2018) jest zobowiązany je wypełnić, musi  złożyć w formie papierowej.

Załącznikiem do PIT 28, który nie jest obsługiwany przez system elektroniczny, jest “Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej”. Przekazuje się je  do urzędu skarbowego w formie papierowej. Krajowa Informacja Podatkowa rekomenduje dołączenie  przy tym pisma przewodniego z naszymi danymi i informacją o picie składanym elektronicznie.