Program do rozliczania PIT 2017 oraz najnowsze ułatwienia podatkowe dla rodzin

Dla większości z nas program PIT 2017 online będzie wystarczająco prosty w obsłudze nawet bez dodatkowych udogodnień związanych ze zmianami w przepisach podatkowych. Tych z nas, którzy mają pod swoja opieką dzieci, czeka zadanie jeszcze łatwiejsze niż w latach wcześniejszych.

W wyniku wprowadzonych w roku 2016 zmian w przepisach regulujących zasady rozliczania podatku dochodowego polskie rodziny mogą się spodziewać w PIT za 2017 online zmniejszenia ilości koniecznych wpisów a co za tym idzie uproszczenia i skrócenia procesu przygotowania rocznej deklaracji podatkowej. Wynika to głównie ze zwolnień z podatku świadczeń socjalnych przyznawanych na dzieci, a dotyczy między innymi dofinansowania przedszkoli i żłobków. W efekcie nie będzie już koniecznym wyszczególnianie w PIT 11, PIT 37, PIT 8C oraz w PIT 36 świadczeń o charakterze socjalnym (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zapewniających dzieciom pobyt w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych. Zwolnienie z podatku dotyczy także świadczeń niezwiązanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych a uzyskanych od pracodawcy w celu zapewnienia dziecku pracownika żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, które nie przekraczają miesięcznie sumy 400 zł miesięcznie oraz w wypadku przedszkola 200 zł miesięcznie. Program do rozliczenia PIT 2017 rozliczającego się opiekuna nie powinien uwzględniać tych kwot — jedynie nadwyżki ponad te sumy podlegają opodatkowaniu (rozlicza je pracodawca). Niestety, osób zatrudnionych w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę zwolnienie to nie obejmuje — jeśli jesteś taką osobą, rozlicz PIT 2017 online podając pełną wysokość świadczenia jako przychód.

Należy także wspomnieć o programie rodzina 500+. Świadczenia uzyskiwane w jego ramach nie podlegają opodatkowaniu i nie ma potrzeby wpisywania otrzymanych w ramach programu kwot do deklaracji podatkowej. Ponadto utrzymano w mocy na rok podatkowy 2016 zwolnienia podatkowe obejmujące świadczenia rodzinne wypłacane w oparciu o przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych. Podobnie wygląda sytuacja dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zasiłków wychowawczych wydawanych na bazie przepisów dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Opodatkowaniu nie podlega także zasiłek dla opiekuna uzyskany w oparciu o przepisy o określeniu oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów. Identycznie przedstawia się sytuacja zasiłku porodowego. W rezultacie powyższych ułatwień i zwolnień podatkowych, PIT 2017 opiekunów dzieci będzie znacznie wygodniejszy łatwiejszy do przygotowania.