Miesięczne archiwa Wrzesień 2016

50-procentowe koszty uzyskania przychodu

Preferencyjne – 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikają z przepisu art.22 ust.9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a  można odliczyć je od przychodów uzyskiwanych  za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego.

Czytaj więcej

Opodatkowanie umowy zlecenia ze stawką godzinową

W zawartej umowie zlecenia wynagrodzenie może być określone kwotowo lub może być podana stawka za wykonaną jednostkę (np. godzinowa lub akordowa). Należność obliczana jest wtedy jako iloczyn określonej w umowie stawki i np. przepracowanych godzin.

Jeżeli umowa lub umowy zawarte z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie określają wprost kwoty należności, a tylko sposób jej wyliczenia, to należności wynikające z tych umów nie mogą być opodatkowane ryczałtem – na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Obowiązuje wtedy opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Gdy nie ma podstaw do zastosowania zryczałtowanej formy podatku od wynagrodzenia wynikającego z umowy, zleceniodawca, który dokonuje z tego tytułu wypłat, jest obowiązany pobierać zaliczki na...

Czytaj więcej

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku ustawy z dnia 10 października 2002 r. oku. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakończyło okres określania najniższego wynagrodzenia za pracę przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 77 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej