Miesięczne archiwa Październik 2015

Deklaracje podatkowe od spadków i darowizn

Ustawa o podatkach i darowiznach przewiduje, że na spadkobiercach  i obdarowany  ciąży obowiązek podatkowy. Jednocześnie ustawodawca przewiduje szereg zwolnień z podatku po spełnieniu określonych warunków.

Czytaj więcej

Konsekwencje wprowadzenia zasady in dubio pro tributario dla budżetu państwa

Zasada in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika,  została wprowadzona ustawą z  z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawach. Wprowadzenie tej ustawy ma na celu ma wzmocnienie ochrony praw podatników i stabilność obrotu gospodarczego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej

Stosowanie zasady in dubio pro tributario w praktyce

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została uchwalona w lipcu 1991 roku, a pierwsze zeznania podatnicy wypełniali w 1993 roku (za rok 1992). Od tego czasu ustawę nowelizowano wiele razy. Zmiany dotyczyły między innymi wysokości podatku oraz ulg podatkowych. Część zmian była korzystna dla podatników, część została uznana przez podatników za niekorzystne.

Czytaj więcej