PIT za rok 1992

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została uchwalona w lipcu 1991 roku, a pierwsze zeznania podatnicy wypełniali w 1993 roku (za rok 1992). Od tego czasu ustawę nowelizowano wiele razy. Zmiany dotyczyły między innymi wysokości podatku oraz ulg podatkowych. Część zmian była korzystna dla podatników, część została uznana przez podatników za niekorzystne.

W pierwszym roku obowiązywania w Polsce ustawy o PIT istniały trzy progi podatkowe. Najmniej zarabiający płacili podatek w wysokości 20%, a podatnicy o wyższych dochodach 30%, najwyższa stawka podatku wynosiła  40%. Kwota wolna od podatku wynosiła 4 mln 320 tysięcy złotych (wyrażona w milionach złotych, gdyż było to przed denominacją złotówki), była trochę ponad 3-krotnie wyższa od minimalnej płacy (minimalne wynagrodzenie było równe 1 mln 300 tys. złotych). Podatnicy rozliczając pit mieli możliwość skorzystania z wielu ulg i odliczeń (chociaż musieli robić to bez pomocy programu do rozliczania pit, nie mogli korzystać z doradztwa portali podatkowych ani rozliczyć pit przez internet).

Podatnicy za rok 1992 mogli następujące ulgi:

  • Ulga budowlana, czyli ulga na własne cele mieszkaniowe. Można było odliczyć  od dochodu wydatki na cele takie jak budowa domu, zakup działki budowlanej, zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę, zakup mieszkania. Podatnik uprawniony był również do odliczenia od dochodu wydatków na remont i modernizację domu lub mieszkania (malowanie mieszkania, wymiana instalacji sanitarnych, grzewczych, wodnych, wymiana okien i drzwi, wymiana lub renowacja podłóg, położenie lub wymiana glazury itp.)
  • Ulga za darowizny. Dawała możliwość odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na określone cele tj. naukowe, oświatowe, kulturalne, religijne, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, na inicjatywy społeczne na wsi, na cele dobroczynne, rehabilitacji inwalidów, na budownictwo mieszkaniowe realizowane przez samorząd terytorialny oraz na Państwową Straż Pożarną. Odliczenie na te cele było ograniczone do 10% dochodu. Ponadto, możliwe było bez ograniczeń odliczenie darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych oraz na Fundację Kultury.
  • Odliczenie wydatków poniesionych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe (np. kursy zawodowe, egzaminy językowe)
  • Odliczenie składek wniesionych na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa (np. izby lekarskie, samorządy prawnicze)
  • Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych
  • Ulga na wynajem. Stwarzała możliwość  odliczenie wydatków na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę takiego budynku.
  • Odliczenie rent i innych trwałych ciężarów opartych na tytule prawnym oraz alimentów, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci. Ustawa nie precyzowała, czym są „renty i inne trwałe ciężary”.
  • Ulga na wyszkolenie uczniów. Przeznaczona była dla zakładów pracy, które przeznaczały środki na szkolenie uczniów.
  • Ulga małżeńska przeznaczona dla małżeństw rozliczających pit wspólnie.