Ograniczenie kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia

Nowe zasady funkcjonowania w polskich przepisach dotyczących podatku  VAT mechanizmu odwróconego obciążenia obowiązujące od 1 lipca 2019 r. przewidują próg kwotowy, po przekroczeniu którego mechanizm ten będzie miał zastosowanie. Limit kwotowy nie odnosi się do wszystkich towarów, ale wyłącznie do elektroniki.

W przypadku sprzedaży towarów z kategorii elektronika wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, tj. laptopów, komputerów, telefonów, również – smartfonów, konsoli do gier wideo, itp. mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te wyroby przekroczy 20.000 zł netto (art.17 ust. 1c ustawy).

Jednolita gospodarczo transakcja to taka transakcja, która jest objęta umową, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Za taką transakcję będzie się również uważało transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Dla przykładu: Załóżmy, że w lipcu 2019 r. podatnik VAT czynny zamówi dostawę wyrobów elektronicznych w dziesięciu odrębnie fakturowanych transzach, z których każda obejmować będzie 10 sztuk o wartości netto 400 zł za sztukę. Ponieważ łączna wartość dostarczonych towarów wyniesie 40.000 zł (10 szt. × 400 zł × 10), zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia (VAT będzie musiał zatem rozliczyć nabywca).

Zgodnie z nowymi regulacjami obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej transakcji gospodarczej (np. w przypadku udzielenia rabatu, w wyniku którego wartość transakcji ulegnie zmniejszeniu do kwoty niższej niż 20.000 zł) nie wpłynie na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od takiej transakcji. W przypadku dostaw rozliczanych przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia otrzymana przez sprzedawcę od nabywcy zapłata jest wyrażana netto, czyli nie zawiera kwoty podatku od towarów i usług.

Limit kwotowy, dopiero po przekroczeniu którego będzie miał zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia nie dotyczy innych towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT poza towarami z kategorii elektroniki.

Zostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>