PIT 2019 dla nierezydenta

Osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania na terytorium RP otrzymuje podatkowy status nierezydenta oraz podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od przychodów osiągniętych w Polsce.

PITy 2019 nierezydenta podatkowego powinny w szczególności odzwierciedlać jedną z dwóch podstawowych klas opodatkowana:

Opodatkowanie nierezydenta jako pracownika

Jeżeli nierezydent uzyskuje dochód w wyniku stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wedle skali podatkowej. W związku z tym, na jego PITy 2019 powinna składać się deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty PIT 37. Możliwe jest także (po wcześniejszym złożeniu oświadczenia PIT 12) rozliczenie nierezydenta przez płatnika składek za pomocą rocznego obliczenia podatku PIT 40. Niezależnie od tych opcji, pracodawca w każdym wypadku zobowiązany jest do dostarczenia zarówno nierezydentowi, jak i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT11. Wszystkie wymienione dokumenty składamy do odpowiedniego dla rozliczania osób zagranicznych urzędu skarbowego.

Opodatkowanie nierezydenta od działalności wykonywanej osobiście

Przychody nierezydenta (nieprowadzącego działalności gospodarczej) wynikające z wykonywanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło usług oraz uzyskane w oparciu o umowę o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski i inne podobne umowy podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 20% podatku dochodowego. Jego płatnikiem jest wypłacający wynagrodzenie.

Nierezydent uzyskujący tego rodzaju przychody może pominąć rozliczenie PIT 2019 (PIT 37), ponieważ to pracodawca jest odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z rozliczeniem podatku od wynagrodzenia. Może to jednak zrobić mieszkaniec EU, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej — w efekcie uzyska możliwość opodatkowania wedle skali podatkowej, a pobrany zryczałtowany podatek zostanie wykazany w jego zeznaniu jako zaliczka na podatek dochodowy. Możliwe stanie się także uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów. Przy tej formie rozliczenia PITy 2019nierezydenta powinny zawierać tzw. certyfikat rezydencji. Z kolei płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nierezydenta przekazuje podatnikowi oraz do właściwego urzędu Informację o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania w RP (IFT-1/IFT-1R).