Warunki zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zgodnie z obecnym stanem prawnym spadki i darowizny są w Polsce objęte podatkiem dochodowym. Jednakże ustawodawca przewiduje zwolnienia z podatku po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

Na co dzień nie zastanawiamy się nad rozliczeniem pit. Niedługo przyjdzie nam rozliczyć pit 2019, może już znaleźliśmy pit 2019 program, może zechcemy rozliczyć pit online. Ale w ciągu roku podatkowego raczej omijamy fiskusa.

Jednak nie powinniśmy zapominać  o rozliczeniu  z urzędem skarbowym w przypadku , gdy mamy do czynienia ze spadkiem lub darowizną. Podlegają one co do zasady opodatkowaniu.

Jeżeli jesteśmy blisko spokrewnieni z osobą, po której odziedziczyliśmy spadek lub od której  otrzymaliśmy darowiznę, podatku wcale nie zapłacimy. Ale żeby skorzystać z przywileju zwolnienia z podatku, musimy zastosować się do wymagań, jakie stawia ustawodawca. Warunkiem podstawowym jest bliskie pokrewieństwo (tzw. zerowa grupa podatkowa), po drugie zgłoszenie nabytych składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, a w przypadku darowizny – nabycia darowizny. Jeśli przedmiotem darowizny jest kwota pieniężna, wymagany jest dokument potwierdzający otrzymanie środków na rachunek w banku, rachunek prowadzony przez SKOK (spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową) lub inny rachunek płatniczy.

Zgłoszenia informacyjne, które jest warunkiem zwolnienia z podatku, dokonujemy na druku SD-Z2. Nie należy go mylić z zeznaniem podatkowym składanym na druku SD-3, które składamy, gdy rozliczamy i odprowadzamy podatek do fiskusa.

Nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego nabytego spadku czy darowizny, jeśli wartość rynkowa nabytego majątku mieści się w kwocie zwolnionej z podatku dla poszczególnych grup podatkowych. Dla najbliższej rodziny jest to kwota 9637 PLN, dla dalszej – 7276 PLN, dla pozostałych osób – 4902 PLN.  Należy przy tym uwzględnić kumulację wartości majątku przekazanego przez tę samą osobę w ciągu pięciu lat wstecz od ostatniego nabycia.