PITy 2017 i nierezydent na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nierezydent zamieszkujący i osiągający dochody w granicach naszego kraju podlega obowiązkowi rozliczenia podatkowego PITy 2017. Osoba o statusie nierezydenta podlega tzw. ograniczonemu podatkowemu obowiązkowi dotyczącemu tylko jego przychodów zanotowanych na terytorium RP.

Z opodatkowaniem nierezydenta w Polsce zasadniczo mamy do czynienia w dwóch formach. Każda z nich posiada swoją odrębną specyfikę wartą bardziej szczegółowego omówienia, jednak już na wstępie należy zaznaczyć, iż regularne rozliczenie podatkowe w aplikacji PITy 2017 program jest całkowicie wystarczające w każdym wymienionym przypadku.

Podatek dochodowy nierezydenta-pracownika

W okolicznościach podstawowej formy zatrudnienia nierezydenta, czyli osiągania przez niego przychodów na bazie stałego zatrudnienia, nakładczej pracy, służbowego stosunku, stosunku spółdzielczego pracy jak każdy inny podatnik w podobnej sytuacji w Polsce zapłaci on PIT na podstawie ogólnych zasad podatkowych, czyli skali podatkowej. Oznacza to konieczność rozliczenia w aplikacji PITy 2017 deklaracji PIT 37 (forma informacji podatkowej dotyczą zysku lub straty podatkowej dla osoby w powyżej określonej sytuacji). Istnieje także możliwość bezpośredniego rozliczenia nierezydenta przez jego pracodawcę w zeznaniu PIT 40. Zawsze jednak płatnik, czyli pracodawca jest prawnie zobligowany do przekazania zatrudnionemu nierezydentowi dokumentu PIT 11 (informacja o zaliczkach PIT i dochodach). Przygotowana w PITy 2017 program deklaracja oraz inne wymagane dokumenty powinny zostać przekazane do właściwego dla rozliczenia osób zagranicznych urzędu podatkowego.

Podatek dochodowy nierezydenta w przypadku wykonywanej osobiście działalności

Jeżeli nieprowadzący działalności gospodarczej rezydent osiąga przychody płynące z działań przeprowadzanych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, lub też uzyskane w efekcie zawarcia umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem czy też kontrakt menedżerski (także inne podobne umowy) dotyczy go dwudziestoprocentowy zryczałtowany PIT, którego płatnikiem będzie wypłacający wynagrodzenie. Nierezydent uzyskujący wyżej wymienione przychody nie ma obowiązku wypełnienia zeznania PIT 37, ponieważ w tych okoliczność to na pracodawcy spoczywają wszelkie obowiązki związane z rozliczeniem podatku. Istnieje jednak możliwość zastosowania skali podatkowej do tego rodzaju przychodów, jeżeli osoby je osiągające są mieszkańcami Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.