Opodatkowanie umowy zlecenia ze stawką godzinową

W zawartej umowie zlecenia wynagrodzenie może być określone kwotowo lub może być podana stawka za wykonaną jednostkę (np. godzinowa lub akordowa). Należność obliczana jest wtedy jako iloczyn określonej w umowie stawki i np. przepracowanych godzin.

Jeżeli umowa lub umowy zawarte z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie określają wprost kwoty należności, a tylko sposób jej wyliczenia, to należności wynikające z tych umów nie mogą być opodatkowane ryczałtem – na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Obowiązuje wtedy opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Gdy nie ma podstaw do zastosowania zryczałtowanej formy podatku od wynagrodzenia wynikającego z umowy, zleceniodawca, który dokonuje z tego tytułu wypłat, jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy przy zastosowaniu 18% stawki podatkowej. Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Obliczoną w ten sposób zaliczkę na podatek pomniejsza się o kwotę składki pobieranej z wynagrodzenia podatnika na ubezpieczenie zdrowotne.

 Przykład 1:

  W marcu 2019 r. firma zawarła umowę zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem spółki na posprzątanie firmowego parkingu. W umowie zlecenia odpłatność określono w kwotowej stawce godzinowej w wysokości 10 zł/godz.

  Wykonanie prac określonych w umowie zajęło zleceniobiorcy 8 godzin, za co uzyskał on wynagrodzenie w kwocie 80 zł.

  W związku z tym, że umowa zlecenia zawarta z osobą niebędącą pracownikiem firmy   zlecającej wykonanie prac (płatnika) nie określała wprost kwoty należności, a tylko sposób jej wyliczenia będący iloczynem stawki godzinowej i czasu wykonywania zleconej pracy, nie będzie możliwe zastosowanie zryczałtowanego podatku, lecz płatnik od przysługującego zleceniobiorcy wynagrodzenia w kwocie 80 zł będzie zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek.

Przykład 2.

Pani Irena jest zatrudniona na pełny etat jako pracownik biurowy. W trakcie roku zawarła umowę zlecenie z inną firmą. Jej wynagrodzenie ustalono na poziomie 12 zł za jedną godzinę pracy. W lipcu przepracowała 16 godzin. W jakiej wysokości zapłaci podatek?

Wynagrodzenie brutto: 16 godzin x 12 zł/godz. = 192 zł

Składka zdrowotna pobrana: 192 zł x 9% = 17,28 zł

Składka zdrowotna odliczona od podatku: 192 zł x 7,75% = 14,88 zł

Koszty uzyskania przychodu: 192 zł x 20% = 38,40 zł

Podstawa opodatkowania (zł): 192 zł – 38,40 zł = 154 zł

Podatek naliczony: 154 zł x 18% = 27,72 zł

Zaliczka na podatek (zł): 27,72 zł – 14,88 zł = 13 zł

Rozliczenie PIT
W rozliczeniu pit 2019 w roku 2020 należy uwzględnić przychody uzyskane w 2019 z umów zlecenia i umów o dzieło opodatkowanych na zasadach ogólnych. Wykazujemy je na formularzu pit 37 lub pit 36, które można rozliczyć online przez darmowy program pit 2020. Program pit za darmo najłatwiej znajdziemy w internecie. Chcąc przekazać 1% podatku dla opp wybieramy program pit bez krs i wpisujemy krs wybranej przez nas organizacji.Ustawowy termin składania deklaracji pit 2020 (za 2019 rok) mija 30 kwietnia 2020 roku.