Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku ustawy z dnia 10 października 2002 r. oku. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakończyło okres określania najniższego wynagrodzenia za pracę przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 77 Kodeksu pracy.

Wprowadzenie ustawy było realizacją przepisu art. 65 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym „wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa”.

Zgodnie z ustawą  wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2003 r. została określona na na kwotę 800 zł. Zostały tez wyznaczone  zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w latach następnych. Odbywać się powinno  w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Ustawa zagwarantowała coroczny wzrost wysokości najniższego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie przewidziano,  ze jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to  gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ustawa przewiduje też  zastosowanie mechanizmu korygującego w przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego,

W ustawie określono  terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:

– jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,

– dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Zapisy ustawy przewidują, że Komisja Trójstronna powinna uzgodnić wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca, a uzgodnienia na rok następny podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.

Jeśli minimalne wynagrodzenie nie będzie uzgodnione do 15 lipca , wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Tu trzeba zauważyć, że ustalona przez Radę Ministrów wysokość najniższego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

 

Ustawa dopuszczała ustalenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika w wysokości niższej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia,  jednak wynagrodzenie to nie może być w okresie pierwszego roku pracy niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do końca 2005 r. ustawa dopuszczała możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikowi w okresie drugiego roku pracy w wysokości nie niższej niż 90% minimalnego wynagrodzenia. Na mocy nowelizacji ustawy możliwość ustalenia niższych stawek dla pracowników nowo zatrudnionych nie będzie miała zastosowania od 1 stycznia 2020 roku.

 

Minimalne wynagrodzenie miesięczne rosło w kolejnych latach w następujący sposób:

 

od 1 stycznia 2003 – 800 zł

od 1 stycznia 2004 – 824 zł

od 1 stycznia 2005 – 849 zł

od 1 stycznia 2006 – 899,10 zł

od 1 stycznia 2007 – 936 zł

od 1 stycznia 2008 – 1126 zł

od 1 stycznia 2009 -1276 zł

od 1 stycznia 2010 – 1317 zł

od 1 stycznia 2011 – 1386 zł

od 1 stycznia 2012 – 1500 zł

od 1 stycznia 2013 -1600 zł

od 1 stycznia 2014 – 1680 zł

od 1 stycznia 2015 – 1750 zł

od 1 stycznia 2019 – 1850 zł

Trójstronna Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych została zastąpiona przez Radę Dialogu Społecznego – forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
W rozliczeniu pit z dochodów uzyskanych w 2019 roku pracownicy wykazują wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu. Pit 2019 można rozliczyć online korzystając z programu do rozliczania pit przez internet. Program pit znajdziemy wpisując w przegladarce np.: program do pit 2019, pity 2019 program, pity 2020 program, program do rozliczenia pit 2020, program do rozliczania pit 2020, program pit 2020 online.