Zbieg umów zleceń z umową o pracę i innymi tytułami ubezpieczeń.

Od 1 stycznia 2019 r. uległy zmianie niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Warto przyjrzeć się  wyjaśnieniom ZUS odnośnie zbiegu umów zleceń z umową o pracę i innymi tytułami ubezpieczeń.

Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawsze w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę z poniżej wymienionych  tytułów (w szczególności stosunku pracy), które zawsze rodzą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych:

 • 1) umowa o pracę;
 • 2) członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • 3) bycie funkcjonariuszem Służby Celnej;
 • 4) pobieranie świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego;
 • 5) pobieranie wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego,
 • lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.

Jeżeli  spełnione są  jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz innych tytułów, to składki ubezpieczeniowe naliczane są wyłącznie od przychodów ze stosunku pracy, pod warunkiem, że:

 • w umowie o pracę zagwarantowane jest co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Inaczej jest w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek z tytułów wymienionych wyżej w przeliczeniu na pełen miesiąc, będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie. Wówczas zastosowanie będzie miał art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi, że dopiero jeśli łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułów wymienionych wyżej oraz z tytułu umów cywilnoprawnych  osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, kolejne tytuły nie będą rodzić obowiązku tych ubezpieczeń.  

Przykład 1

Pracownik zatrudniony jest  na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu przez płatnika A od 1 stycznia 2019 r. Umowa o pracę nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu wynosi 500 PLN. Jednocześnie osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia ze zleceniodawcą niebędącym pracodawcą A na podstawie umowy o pracę:

 

 • z płatnikiem B – od 1 stycznia 2019 r. – dochód w styczniu 1000 PLN
 • z płatnikiem C – od  15 stycznia 2019 r. -dochód w styczniu 1500 PLN

 

Osoba ta w styczniu 2019 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę oraz z tytułów obu umów zlecenia ( z płatnikiem B i z płatnikiem C), ponieważ łączna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę i  umowy zlecenia zawartej z płatnikiem B nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku, tj 1850 PLN.  (500 PLN + 1000 PLN= 1500 PLN).

Przykład 2

Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu przez płatnika A od 1 lutego 2019 r., gdzie comiesięcznie podstawa wymiaru składek z tego tytułu wynosi 1 500 zł. Wcześniej osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia (praca nie jest  wykonywana na rzecz płatnika C):

 

 • z płatnikiem B – w umowie określono 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
 • z płatnikiem C – w umowie określono 15 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

 

W kolejnych miesiącach osoba ta osiągnęła przychody:

W styczniu: 0 PLN od płatnika A ,1000 PLN od płatnika B i 1000 PLN od płatnika C.

W lutym: 1500 PLN od płatnika A ,  1000 PLN z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B i 2000PLN od płatnika C.

W styczniu 2019 r.  przychód z jednej umowy z zlecenia  nie osiągnął kwoty minimalnej, a więc

osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu obu umów zlecenia, tj. zawartej z płatnikiem B od 1 stycznia do 31 stycznia,  a z płatnikiem C – od 15 stycznia do 31 stycznia.

W lutym 2019 r. osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A (suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia z płatnikiem A osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia). Dlatego umowa zlecenia zawarta z płatnikiem B nie rodzi obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Odprowadzone do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne za rok 2019 ujmujemy w rozliczeniu pit 2019. Pit za 2019 online można wypełnić i wysłać z własnego komputera. Program do rozliczania  pit 2019 pomoże w prawidłowych rozliczeniach pit.