religia

Buława należąca do Aarona wydaje pączki. Drzeworyt autorstwa Juliusa Schnorra von Carolsfelda. Fot. Wikipedia

Lekcja rozwiązywania konfliktów [Parsza Korach]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Korach jest ponadczasowym symbolem człowieka, który istniał wówczas i będzie istniał zawsze – chłodno kalkulującego i podżegającego niezadowolonych ludzi przeciwko przywódcy, rzekomemu tyranowi. Sprzeciwia się mu w imię wolności, ale to, czego naprawdę chce, to samemu zostać tyranem.

Amerykańscy żołnierze w Afganistanie Fot. Wikipedia

Wolność wymaga cierpliwości [Parsza Szlach]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Działania wojenne w Afganistanie i Iraku zostały podjęte, przynajmniej częściowo, w imię demokracji i wolności. Szerzenie tych wartości nie jest jednak zadaniem wojny, ale edukacji i instytucji prospołecznych, jest konsekwencją powolnego procesu akceptowania odpowiedzialności.

Winston Churchill. Fot. Wikipedia

Przewodzić mimo zwątpienia [Parsza Be-haalotecha]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Dlaczego zmora porażki tak często nawiedza tych najznamienitszych? Storr w swojej książce prezentuje wiele wnikliwych psychologicznych spostrzeżeń na ten temat, ale nawet na najbardziej ogólnym poziomie dostrzec możemy wspólne cechy, przynajmniej wśród biblijnych proroków. Są to żarliwa chęć zmiany świata, połączoną z głębokim poczuciem własnej niedoskonałości.

Dolina Ela w Izraelu. Fot. Wikipedia

Dążenie do pokoju [Parsza Naso]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Piętnastowieczny, pochodzący z Hiszpanii komentator, rabin Izaak Arama tłumaczy, że „szalom”, pokój nie oznacza jedynie braku wojny czy konfliktów. Oznacza natomiast pełnię, perfekcję, harmonijne działanie skomplikowanego systemu, dopełniającą się różnorodność, stan, w którym wszystko jest na swoim miejscu i zgodne jest z prawami, które rządzą wszechświatem, zarówno w wymiarze materialnym, jak i etycznym.

Widok z Synaju. Fot. Wikipedia

Wciąż powtarzająca się historia [Parsza Be-midbar]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Zarówno w czasach starożytnych, jak i nowoczesnych panowała zasada siły, według której, jak powiedział Tukidydes, „silni czynią tak, jak chcą, słabi natomiast cierpią tak, jak muszą”. To nie jest wolność w rozumieniu Tory. Co roku, kiedy przygotowujemy się do Szawuot, słyszymy wezwanie Boga: w Torze i w jej przykazaniach znajduje się sposób na tworzenie wolności, która szanuje porządek oraz na ład społeczny, który szanuje ludzką wolność.

Król Dawid i Uriasz Hetyta na obrazie holenderskiego malarza Pietera Lastmana

Prawa mniejszości [Parsza Be-har i Be-chukotaj]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Prawa dotyczące gerim toszawim są najwcześniejszą formą praw mniejszości. Rambam twierdzi, że Żydzi w Izraelu zobowiązani są do ustanawiania sądów dla obcych, aby mogli oni rozwiązywać spory między sobą lub spory z Żydami. I dodaje: „Każdy [Żyd] powinien traktować osiadłego obcego z takim samym szacunkiem, miłością i dobrocią jak innego Żyda”

Stworzenie światła. Fot. Wikipedia

Dualizm pojmowania czasu w judaizmie [Parsza Emor]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Skąd bierze się dualizm? Ponieważ Bóg jest jednocześnie Panem natury i kultury. Jest Bogiem wszystkich ludzi w ogóle, a synów przymierza w szczególności. Jest autorem praw, zarówno tych występujących w przyrodzie, jak i przykazań prawnych w sferze religii i etyki.

Nie o ofiarach i dniu odkupienia - a o różnych językach judaizmu opowiada rabin Jonathan Sacks w komentarzu do Tory na ten tydzień

Trzy głosy judaizmu [Parsza Acharej – Kedoszim]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Na świeckim Zachodzie głos mądrości nie jest nam obcy. Księga Przysłów i Księga Koheleta dzielą wspólny język z wielkimi myślicielami od Arystotelesa, przez Marka Aureliusza, do Montaigne. Znamy też język proroków i jego „niemalże fanatyczną miłość do sprawiedliwości”, jak ujął to Einstein. Znacznie bardziej odległa jest nam wizja kapłańska

Laszon tow czy laszon ha-ra?

Czy laszon tow istnieje? [Parsza Tazrija-Mecora]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Rabini wiele razy wypowiadali się na temat laszon ha-ra, ale w zasadzie nigdy na temat laszon tow – dobrego języka. Jeśli grzechem jest mówienie źle o innych, to czy mówienie o nich dobrze jest micwą? Jest, i to będę starał się udowodnić, odnosząc się do źródeł.