50-procentowe koszty uzyskania przychodu

Preferencyjne – 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikają z przepisu art.22 ust.9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a  można odliczyć je od przychodów uzyskiwanych  za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego.

Koszty uzyskania przychodu to takie nasze wydatki, które musimy ponieść, żeby zarobić jakieś pieniądze. Odlicza się je od uzyskanego przychodu, zmniejszają więc podstawę opodatkowania. Im są wyższe, tym niższy będzie podatek.

Uprawnienie do 50% kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art.22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty w wysokości 50% można naliczyć w odniesieniu do przychodów z tytułu  praw majątkowych, mieszczących się w tzw. sferze własności intelektualnej:

  1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  3. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje przedmiot prawa autorskiego jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Z kolei poprzez prawa pokrewne rozumie się prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Tak więc przychody uzyskane z tych źródeł stwarzają możliwość naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów.

Limit kosztów uzyskania przychodów

Wysokość kosztów uzyskania przychodów, uzyskiwanych ow 2016 roku określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, jednakże ograniczeniem jest limit kwotowy.

Limit ten wynosi 42.764,00 zł, a kwota ta jest 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

W roku podatkowym łączne 50-procentowe koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie mogą przekroczyć kwoty 42.764,00 zł.

Jednak w przypadku gdy  podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż wyżej wskazany limit, wówczas może w zeznaniu podatkowym za dany rok wykazać wartość tych kosztów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Koszty uzyskania przychodu a forma zatrudnienia

Powszechnie przyjęło się, że preferencyjne koszty uzyskania przychodów (50%) można stosować tylko w przypadku umów o działo. W rzeczywistości jednak nie ma znaczenia, w ramach jakiego stosunku prawnego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi.  Może to być zatrudnienie zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy dzieło lub umowy zlecenie. Jeżeli przychód taki twórca i odtwórca uzyskuje w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i pracownik poza pracą twórczą, której efektem są utwory, wykonuje na rzecz pracodawcy inne czynności, należy wyodrębnić z wynagrodzenia część związaną z przeniesieniem praw autorskich, gdyż tylko w odniesieniu do tej części będzie można zastosować koszty w wysokości 50%.

50-procentowe koszty w PIT

Preferencyjne koszty pracodawca (płatnik) powinien zastosować przy obliczaniu miesięcznej zaliczki  na podatek dochodowy. W przypadku umowy o pracę 50- procentowe koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Podatnik w rozliczeniu pit 2016 wykazuje koszty uzyskania przychodów w wysokości zależnej od tytułu uzyskania przychodów. Przy skorzystaniu z programu do rozliczania pit 2016 i rozliczając pit 2016 online uzyska pomoc  w rozliczeniu kosztów.