Deklaracje podatkowe od spadków i darowizn

Ustawa o podatkach i darowiznach przewiduje, że na spadkobiercach  i obdarowany  ciąży obowiązek podatkowy. Jednocześnie ustawodawca przewiduje szereg zwolnień z podatku po spełnieniu określonych warunków.

Art 17 a ustawy  nakłada na podatników obowiązek złożenia deklaracji podatkowej na ręce naczelnika urzędu skarbowego. Minister Finansów określa wzór zeznania podatkowego i szczegółowy zakres danych, jakie muszą być w nim zawarte, załączniki do zeznania, tryb jego składania. Formularze aktualnie obowiązującego zeznania (pity 2015) można odszukać na portalu podatnika, a program pit (program pit 2015 online) pomoże wypełnić go prawidłowo.

Osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatkowemu z tytułu spadku lub darowizny zobowiązane są do złożenia zeznania na druku SD-3 o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w ciągu miesiąca od daty powstania zobowiązania podatkowego. Natomiast formularz SD-3/A przeznaczony jest do złożenia informacji o innych nabywcach, jeśli jest ich więcej niż jeden.W zeznaniu należy wpisać dane identyfikujące podatnika, aktualny adres  oraz dane i adres spadkodawcy, darczyńcy oraz identyfikatory podatkowe. Wpisujemy też informacje o przedmiocie opodatkowania (nabyte rzeczy i prawa majątkowe, miejsce ich położenia lub wykonywania z określeniem ich wartości rynkowej, a także długi i ciężary związane z nabytymi dobrami). Do zeznania należy dołączyć dokumenty pozwalające określić podstawę opodatkowania.

Należny podatek określa po uwzględnieniu przysługujących ulg Naczelnik Urzędu Skarbowego. Termin obowiązujący na wpłacenie podatku to 14 dni od decyzji naczelnika.

W przypadkach, kiedy podatek pobierany jest przez płatnika (notariusza), podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji. Dla kancelarii notarialnych przeznaczona jest deklaracja SD-2.

Jeśli podatnik dowiedział się o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu, ma obowiązek złożenia korekty zeznania podatkowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości.

Osoby fizyczne blisko spokrewnione ze spadkodawcą czy darczyńcą, które mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, składają deklarację SD-Z2 w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od daty nabycia spadku lub darowizny. Jeśli osoby te nie spełnią określonych warunków, będą zobowiązane do złożenia zeznania SD-3 i zapłacenia podatku na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej.